Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / W cieniu marnego czasu. O twórczości Antoniego Libery

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów utworów literackich Antoniego Libery
 • Rozdział I. Teatr natury: życie. Biografia Antoniego Libery
 • Rozdział II. Jasność z ducha oświecenia. Droga twórcza Antoniego Libery
  • 1. Język polski
  • 2. Przygoda z „Miazgą”
  • 3. Kosmos „Gombrowicza”
  • 4. Aktywność krytycznoliteracka
  • 5. Ambasador Samuela Becketta
  • 6. Tłumacz klasyki
 • Rozdział III. Jak potężna jest siła… „Madame”
  • 1. O powieści
  • 2. Geologia literacka: warstwy interpretacyjne i Mannowska „zasada montażu”
  • 3. Historia o miłości. Streszczenie utworu
  • 4. Obraz życia w PRL
  • 5. Natura mitu
  • 6. Klucz do interpretacji Madame
  • 7. Usłyszeć heksametr
  • 8. O gatunku. Blask arcydzieła
  • 9. Echa i refreny
  • 10. Kreacja narratora
  • 11. Między Koheletem a Schopenhauerem
  • 12. „Madame” w kinie?
 • Rozdział IV. Podróż życia. Proza autobiograficzna „Godot i jego cień”
  • 1. O Godocie i jego cieniu
  • 2. Tytuł
  • 3. Kłopoty bibliografów
  • 4. Cztery poziomy
  • 5. Konstrukcja kołowa
  • 6. Powieściowy dwuksiąg
  • 7. Kim jest ten człowiek?
 • Rozdział V. Sens „surowego szczęścia”. Tryptyk nowelistyczny „Niech się panu darzy”
  • 1. O tryptyku
  • 2. Streszczenia interpretacyjne utworów
  • 3. Literatura – szara strefa
  • 4. O co w tym wszystkim chodzi?
  • 5. Późne jesienne słońce
  • 6. Spirala – redukcja tkanki życia
  • 7. Trzy epifanie
  • 8. Epilog
 • Bibliografia twórczości Antoniego Libery
 • Najważniejsze realizacje dramatów Samuela Becketta w reżyserii Antoniego Libery
 • Nota o autorce
 • Antologia
  • Nota edytorska
  • Utwory oryginalne
   • Najlepiej się nie urodzić [fragment prozy autobiograficznej]
   • Radykalny sceptycyzm [fragment prozy autobiograficznej]
   • Niech się panu darzy. Opowiadanie wigilijne
   • Toccata C-dur [fragment noweli muzycznej]
   • Kompot z wisień. Opowiadanie wakacyjne
  • O Samuelu Becketcie
   • Godot w Teatrze Współczesnym
   • Czekać na Godota. Glosa o sztuce „Czekając na Godota”
   • Czy jesteśmy „sami w tej próżni”?
   • Dialog o „Czekając na Godota” z o. Januszem Pydą
   • Błogosławieństwo Becketta. Wspomnienie
  • Publicystyka
   • Żoliborz – moja mała ojczyzna
   • Nie, panie generale…
   • Wokół książki Wojciecha Jaruzelskiego „Stan wojenny. Dlaczego”
   • Teatr polski – tradycja i przyszłość.
   • Debata w Belwederze 20 września 2017 roku
   • Prawdziwy humanista. Pożegnanie Janusza Szpotańskiego
   • Kim jest artysta w dzisiejszym świecie?
  • Sztuka przekładu
   • Od Sofoklesa do Becketta. Wybór przekładów poetyckich
   • William Shakespeare (1564–1616)
   • Jean Racine (1639–1699)
   • Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
   • Friedrich Schiller (1759–1805)
   • Friedrich Hölderlin (1770–1843)
   • William Wordsworth (1770–1850)
   • Matthäus C. von Collin (1779–1824)
   • Kardynał John Henry Newman (1801–1890)
   • Charles Baudelaire (1821–1867)
   • Oscar Wilde (1854–1900)
   • Konstandinos Kawafis (1863–1933)
   • William Butler Yeats (1865–1939)
   • Rainer Maria Rilke (1875–1926)
   • Guillaume Apollinaire (1880–1918)
   • James Joyce (1882–1941)
   • Thomas Stearns Eliot (1888–1965)
   • Samuel Beckett (1906–1989)
   • Philip Larkin (1922–1985)
   • Warsztat tłumacza
   • Fuga śmierci Paula Celana
 • Od Wydawcy
 • Streszczenie
 • Summary
Opis:

Praca Małgorzaty Judy-Mieloch został a napisana z pasją i widoczną atencją wobec licznych dokonań Antoniego Libery na polu kultury polskiej - a więc nie tylko w obszarze prozy, ale także przekładu i szeroko rozumianej działalności teatralnej. Pojawiające się w opracowaniu wyraźne sądy wartościujące nie są nachalne i pełnią rolę istotnych drogowskazów. Warto podkreślić, że autorka dysponuje szeroką wiedzą o biografii pisarza, zdobywaną dzięki kontaktom z nim. Opracowanie dekonstruuje wygodny mit o Liberze jako autorze jednej książki . Małgorzata Juda-Mieloch nie zapomina o tym, czym w dorobku pisarza jest Madame. Słusznie podkreśla wielopłaszczyznowość tej powieści - czytanej nazbyt często wyłącznie jako romans. Pamięta jednak również o tym, że stanowi ona tylko jedno skrzydło dyptyku, którego istotnym dopełnieniem jest wyrafinowana gatunkowo opowieść Godot i jego cień. Wrażliwość na intertekstualne uwikłania prozy Libery pozwala autorce przenieść dyskurs interpretacyjny ponad powierzchowne skojarzenia i wygodne stereotypy, a także odsłonić intrygujące sensy wszyte przez pisarza pod podszewkę tekstowej materii.

Streszczenie

Dorobek Antoniego Libery (1949) to efekt uprawiania szeroko pojmowanego „ogrodu sztuk”. Szerszej publiczności jest on znany głównie jako tłumacz, znawca i reżyser dramatów Samuela Becketta oraz autor powieści Madame. Niniejsza monografia uwzględnia także inne jego utwory oryginalne, takie jak proza autobiograficzna Godot i jego cień oraz tryptyk nowelistyczny Niech się panu darzy, a także inne pola jego zainteresowań, takie jak krytyka literacka i sztuka przekładu, zwłaszcza klasyki.
Czytelnik otrzymuje ogólną charakterystykę twórczości Libery, opis wypracowanej przez niego metody translatorskiej oraz szczegółową interpretację trzech utworów oryginalnych, z których naj[1]obszerniejsza – dotycząca Madame – jest pierwszym całościowym opracowaniem powieści, należącej do kanonu lektur obowiązkowych w szkołach ponadpodstawowych. Dostosowana do potrzeb edukacyjnych nowa edycja powieści wyposażona została w przypisy pomagające lepiej zrozumieć to niełatwe wbrew pozorom dzieło końca XX wieku. Rozdział pierwszy prezentujący biografię autora wraz z dołączoną na końcu bibliografią i spisem jego inscenizacji teatralnych dopełniają portret tego oryginalnego pisarza i humanisty.

Summary in English

The literary achievements of Antoni Libera (born 1949) are the pro[1]ducts of a broadly understood “garden of arts.” To a wider audience, Libera is mainly known as a translator, expert on Samuel Beckett’s dramas as well as their director, and as the author of the novel Madame. This monograph also takes into account his other original works, such as the autobiographical prose Godot’s Shadow and the triptych of novellas Niech się panu darzy [May you thrive, sir], as well as other fields of his interests, such as literary criticism and the art of translation, especially of the classics.
The reader is presented with a characterization of Libera’s works, a description of the translation method he developed, and detailed interpretations of his three original works. The most extensive of these interpretations, the one concerning Madame, is the first comprehensive study of the novel, which belongs to the compulsory reading canon in Polish secondary schools. Adapted to educational needs, the new edition of the novel is annotated in order to help better understand it, since, despite appearances, this work from the end of the 20th century is not easy to comprehend. The first chapter, presenting the author’s biography, together with the list of his works and theatrical productions attached at the end, complete the portrait of this original writer and humanist.

O autorce

Małgorzata Juda-Mieloch (ur. 1973 r.) – doktor nauk humanistycznych, nauczycielka języka polskiego, literaturoznawczyni. Autorka licznych rozpraw, artykułów i katechizmów, publikowała m.in. w „Litterariach”, „Pamiętniku Literackim” czy „Rzeczpospolitej”. Współautorka cyklu katechizmów i poradników metodycznych Odsłonić twarz Chrystusa. 

***

Wydawca: Instytut Literatury
Miejsce i rok wydania: Kraków 2021
Redakcja językowo-stylistyczna: Alicja Stępniak
Korekta: Adriana Kretkowska, Anna Kędroń
Skład i łamanie: Alicja Stępniak
ISBN 978-83-66765-67-2

Loading...