Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / (Nie)zupełnie prywatnie. Studia i szkice o literaturze współczesnej

Spis treści:
 • O historię czytelniczych świadectw (notatki). Zamiast wprowadzenia
 • Cztery glosy o czytaniu
  • Sto na sto. Wiele pytań i kilka postulatów [w związku z ankietą „Toposu” pod tytułem „Sto tomów na stulecie 1918–2018”]
  • Pokruszone i scalone. Uwagi o krytyce poezji Andrzeja Zawady
  • O radości czytania i pożytkach z marzycielstwa. Lektura „Zaufania i utopii” Łukasza Musiała
  • Doświadczenie rzetelności. Uwagi o „Przestrzeniach…” Marcina Pliszki
 • Dwa studia o Kornhauserze
  • Między autobiografią a przypowieścią. O paru tajemnicach „Domu, snu i gier dziecięcych” Juliana Kornhausera
  • O wierszach (nie tylko) dla dzieci Juliana Kornhausera
 • Dwa razy o Wojciechu Kassie
  • Mapa wierszy Wojciecha Kassa
  • Zaufać rzece. Wprowadzenie do lektury poematów Wojciecha Kassa
 • Od Barańczaka do Zagajewskiego. Studia i szkice
  • „Dzikie mięso”. Lektura „Przerostów” Stanisława Barańczaka
  • O wierszu „Nie obchodzi mnie” Feliksa Netza. Lektura filologiczno-hermeneutyczna
  • „Jasność istnienia”. O „Metafizyce” Heleny Raszki
  • Ciała jaskrawość. „Jatentamten” Bogusława Kierca (notatki)
  • „Z ciekawości co jeszcze się stanie…”. Laudacja na cześć poezji Ewy Lipskiej
  • Widok zewsząd. Słowo o tomie eseistycznym Adama Zagajewskiego „Poezja dla początkujących”
 • Zamiast epilogu. Jacka Solińskiego „Drążenie nieba” (fuga i wariacja)
Opis:

Całemu zbiorowi nadana została przejrzysta i logiczna struktura, która sprzyja uważnej lekturze przyszłego odbiorcy i jednocześnie pozwala uniknąć możliwego w takich zbiorach wrażenia braku spójności lub ewentualnej przypadkowości skomponowanej ad hoc książki. Zdecydowanie mamy do czynienia z przemyślaną koncepcją, za którą stoi także określona wizja tego, czym jest krytyka literacka i jakie są jej fundamentalne powinności.

Tak, autor książki ma świadomość swojego fachu, a jednocześnie zdecydowanym gestem odrzuca pokusę powierzchownego utylitaryzmu i unika ściśle pragmatycznego podejścia, stawiając sobie za cel – co szczególnie cenne – poszukiwanie istoty opisywanych przez siebie zjawisk. Warto jednocześnie podkreślić, że nie jest w swoich tekstach krytykiem dogmatycznym. Charakteryzuje go postawa, której istotą jest raczej stawianie pytań i inspirowanie dalszej lektury niż udzielanie gotowych, podręcznikowych w swej naturze odpowiedzi. Nie oznacza to jednak, że autor unika jednocześnie formułowania wyrazistych opinii i ocen. Przeciwnie, zgodnie z najlepszą tradycją krytycznoliteracką horyzont aksjologiczny czyni on istotnym punktem odniesienia dla swojego myślenia o literaturze.

Kolejne części książki składają się z serii szkiców poświęconych Andrzejowi Zawadzie, Łukaszowi Musiałowi, Marcinowi Pliszce, pisarstwu Juliana Kornhausera, Wojciecha Kassa, Stanisława Barańczaka, Feliksa Netza, Heleny Raszki, Bogusława Kierca, Ewy Lipskiej i Adama Zagajewskiego.

(z recenzji wydawniczej dr. hab. Pawła Panasa)

 

Wydawca: Instytut Literatury
Skład, łamanie, przygotowanie do druku: Estera Sendecka
Korekta: Aleksandra Brambor-Rutkowska, Adrian Kyć
ISBN 978-83-66359-76-5

Loading...