Wydawnictwa / Nowa Krytyka i Esej / Światło wiersza. Rzecz o twórczości Wojciecha Kassa

Spis treści:
 • Wykaz skrótów do cytowanych dzieł Wojciecha Kassa
 • BYĆ NA MIEJSCU. KRÓTKI SZKIC DO BIOGRAFII
  • Terytoria świateł wierszy. Kilka glos do przyszłej syntezy
  • Wstępna praca kartografa
  • Poezja metafu
 • STUDIA I SZKICE O WYBRANYCH WIERSZACH I TOMACH
  • Lekcja (z) milczenia. Notatki na marginesie Pieczęci ignorancji(z dodatkiem uwag o poezji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza)
  • Od A. Kilka myśli na progu tomu
  • Wielu było takich
  • Cisza i biel. O Przestworze. Godzinach
  • Zaufać rzece. Wprowadzenie do lektury poematów
  • Z tej latarni… Uwagi o Ręce piszącej
 • Wojciech Kass,  ANTOLOGIA
 • POEZJA
  • DO ŚWIATŁA (1999)
   • Pranie
   • Czary
   • Wypatrywanie
  • JELEŃ THORWALDSENA (2000)
   • Pocieszenie
   • Okiennica
   • Na narodziny Bruna
   • Jeleń Thorwaldsena
   • Pieśń wieczorna
  • PRÓSZENIE I PRANIE (2002)
   • Tło
   • Mała metafizyka
   • Pierwszego listopada
   • Dotyk
   • Wyznanie wiary
  • PRZEPŁYW CIENI (2004)
   • Z zapatrzenia
   • Stopniowanie żurawia
   • Divertimento biebrzańskie II
  • GWIAZDA GŁÓG (2005)
   • Gwiazda Głóg
   • Wybiegłem z tego snu
   • Divertimento biebrzańskie III
   • Wznosmy ku niebu nasze posłania
   • Pieśń o dzwonie
   • I przybędziesz pustynie
   • Rozmowa z synem przed snem
  • WIRY I SNY (2008)
   • Sérénité
   • Pocałuj w usta światło
   • Tak się schowałeś, że nie potraficz siebie znaleźć
   • Modlitwa o łagodność rosiczki
   • Miejsce zabawy
   • Stopniowanie zawiasu
   • Prószące światło kamienia
   • Każda śmierć dotyczy ciebie
   • Pieczęć ignorancji
  • 41 (2010)
   • Pieśń głosu
   • Pieśń oddechu mojej żony
   • Pieśń uciszenia
   • Nie żałuj głaskania umierającemu
   • Pieśń miłosierdzia
   • Pieśń naiwna
   • Pieśń zza obrazu
  • BA! I DWADZIEŚCIA JEDEN WIERSZY (2014)
   • A.
   • Z dziennika snów (2)
   • Z dziennika snów (4)
   • Do Zbigniewa Fałtynowicza
   • Wszystko dopomina się współpracy
   • Siedzimy sobie tak
  • PRZESTWÓR. GODZINY (2015)
   • Z całej jaskrawości swojej niemoty
   • Przelotnie
   • Kołysanka szmeru
   • Tryptyk godziny pełni
   • Na skraju góry
   • To jest
   • Do wyjścia
   • 1 września, trzy
   • Bądź uważniej
   • Obdarz ten świat łagodnym wejrzeniem
   • Nieznośna letniość
   • Która
   • Zapobiegliwość
   • Ten trzeci
   • Dzwonek
   • Dzyń, raz, dwa
   • Wieża
   • Przesilenia, nadwątlenia
  • OBJAWY (2019)
   • Na notes i ołówek
   • Wypis z Gałczyńskiego
   • Drogą do Fiesole
   • Piórko
   • Aj, ty!
   • Do Roberta Walsera
   • Trzy razy coś
   • Możemy wyruszać
  • METAF (2020)
   • Wielu było takich
   • Tryptyk do poety i czytelnika
   • W mieście W., Poranek
   • W mieście O., Puls
   • Że z martwych
 • PROZA
  • RĘKA PISZĄCA
 • Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa (wybór)
 • Nota edytorska
 • Nota o Wojciechu Kassie
 • Note about Wojciech Kass
 • Nota o autorze opracowania
 • Note about the Author of the Study
 • Streszczenie
 • Summary
 • Indeks osobowy
Opis:

Światło wiersza stanowi pierwszą próbę monograficznego ujęcia twórczości Wojciecha Kassa, poety i eseisty mieszkającego i pracującego na co dzień w niezwykłym miejscu – Leśniczówce Pranie, gdzie mieści się Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego; dorobkiem autora Zaczarowanej dorożki z wielką pieczołowitością i oddaniem opiekuje się właśnie bohater niniejszej książki.
Rzecz nie jest jednak klasycznym ujęciem całokształtu dorobku Kassa, jednego z najciekawszych współczesnych polskich poetów metafizycznych. Owszem, w Świetle wiersza czytelnik odnajdzie zarówno rozbudowany szkic do przyszłej biografii autora Metafu, obszerny rozdział poświęcony naczelnej kategorii (światłu) organizującej dzieło poety, zebrana została również możliwie szeroka biobibliografia, rozmowy, do których Kass przykłada dużą wagę, liczne artykuły natury syntetycznej, jak i teksty będące analizami oraz interpretacjami poszczególnych wierszy i tomów autora Gwiazdy Głóg. To wszystko jednak uzupełnione zostaje rozdziałem składającym się z różnorodnych form, w ramach których autor niniejszej książki stara się zbliżyć do tajemnicy zarówno poetyckiego idiomu Kassa (wyrażonego w wierszach Pieczęć ignorancji, A., Wielu było takich), jak i natury poematów i zapisków diarystyczno-eseistycznych autora Ręki piszącej.
Ramę metodologiczną Światła wiersza stanowi model lekturowy inspirowany pomysłami krytyków tematycznych (z tzw. Szkoły Genewskiej); w wielu miejscach autor monografii eksperymentuje z formą interpretacji, opierając je na wywiedzionych z wierszy Kassa frazach i metaforach, próbując – podobnie jak Jean-Pierre Richard w Poezji i głębi – zarysować kontury poetyckiego interioru tego dzieła, rozpoznać kluczowe w nim miejsca i motywy.
Monografia przynosi także autorski (a uzgodniony z samym twórcą) wybór zarówno wierszy, począwszy od debiutanckiego tomu Do światła, a skończywszy na ostatnim oryginalnym tomie zatytułowanym Metaf, jak i poszczególnych fragmentów Ręki piszącej (2021) – cyklu diarystycznego wywiedzionego z Notesu, którego kolejne odsłony Wojciech Kass publikował przede wszystkim na łamach „Toposu”, pisma, z którym związany jest nieprzerwanie od blisko ćwierćwiecza.

 

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kanon Polski.

Wydawca: Instytut Literatury
Miejsce i rok wydania: Kraków 2022
Wstęp i opracowanie: Adrian Gleń
Recenzja naukowa: dr hab. Paweł Panas, dr hab. Paweł Tański, prof. UM K
Redakcja: Elżbieta Zarych
Korekta: Klaudia Kruczek, Sabina Wojtasiak
Skład i łamanie, przygotowanie do druku: Estera Sendecka
ISBN: 978-83-67170-78-9

Loading...