Wydawnictwa / Nowa Krytyka i Esej / Tam gdzie stał mój dom. O poezji Feliksa Netza

Spis treści:
 • Wykaz używanych skrótów do dzieł poetyckich Feliksa Netza
 • W poszukiwaniu Feliksa Netza
 • Adresy Netza
 • Domostwa Netza
 • Studia i eseje o wierszach i tomach
 • ANTOLOGIA WIERSZY FELIKSA NETZA
  • Związek zgody (1968)
  • Z wilczych dołów (1973)
  • Wir (1985)
  • Trzy dni nieśmiertelności (2009)
  • Krzyk sowy (2014)
 • Nota edytorska
 • ANEKS
  • Dysharmonia i harmonia świata
  • Prezent Feliksa Netza
 • Bibliografia
 • Nota biograficzna Feliksa Netza
 • Nota o autorze monografii
 • Note about the Author of the Study
 • Streszczenie
 • Summary
 • Indeks
Opis:

Monografia „Tam, gdzie stał mój dom”. o poezji Feliksa Netza jest drugą (po przeprowadzonym przez Barbarę Zwolińską i  tomie „Być sobą i kimś innym”. o twórczości Feliksa Netza wykładzie historycznoliterackim, uporządkowanym głównie według kryterium chronologicznego) próbą kompleksowej interpretacji całokształtu poetyckiego dzieła Feliksa Netza. Naczelną kategorię, która pełni funkcję zarówno klucza interpretacyjnego, jak i elementu pozwalającego uporządkować materię poetycką wierszy autora Wiru, stanowi dom, rozumiany jako przestrzeń fizyczna (związek z  miastem), mentalna (mieszkanie – terytorium prywatności) oraz symboliczna (dom – ojczyzna).

Całość tomu zbudowana została z  kilku dopełniających się wzajemnie części. i  pierwszej z  nich autor zawarł szkic dotyczący biografii autora z  wilczych dołów, koncentrując się i  nim na etapach życia twórcy, opisanych z  perspek tywy „adresów Netza” – kolejnych mieszkań (przede wszystkim od momentu zamieszkania przez pisarza i  Katowicach), z  którymi wiązały się określone doświadczenia i sposób obrazowania poetyckiego. Rozdział drugi (Domostwa Netza) stanowi szkic do przyszłej syntezy dzieła poetyckiego autora Krzyku sowy; przeprowadzona i  nim została interpretacja tematu zamieszkiwania, rozumianego jako fundamentalny wykładnik procesu budowania własnej odrębności i tożsamości poety. Na rozdział trzeci składają się z  kolei studia i eseje o wybranych tomach (Związku zgody i Trzech dniach nieśmiertelności) oraz utworach Netza (tak zwanych wierszach szpitalnych oraz poemacie Nie obchodzi mnie).

Tom uzupełnia autorski wybór wierszy Feliksa Netza wzbogacony o obszerną notę edytorską, i  której prześledzone zostały koleje pracy poety nad poszczególnymi tekstami, a   także aneks, zawierający wspomnienie o poecie oraz odnalezione i  jego archiwum komputerowym dwa nieznane szerzej utwory.

O autorze

Adrian Gleń (ur. 1977 w Częstochowie), poeta, prozaik, krytyk literacki i  historyk literatury polskiej XX i  XXI wieku. Pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Nauk o  Literaturze Uniwersytetu Opolskiego. Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej (za rok 2005). Członek Akademii Młodych Uczonych PAN (w latach 2012–2017) oraz Komitetu Nauk o  Literaturze PAN (w kadencjach 2012–2019). Ostatnio wydał monografię poświęconą pisarstwu Andrzeja Stasiuka (Stasiuk. Istnienie, Łódź 2019) oraz tom szkiców i  studiów krytycznoliterackich pt. (Nie)zupełnie prywatnie (2021).

Mieszka pod Opolem z dwoma synami.

Loading...