Wydawnictwa / Instytut Literatury Wydawnictwo / Teksty rozproszone. Tom 1

Spis treści:
 • Katarzyna Szewczyk-Haake,  Słowo wstępne
 • CZĘŚĆ PIERWSZA. ARTYKUŁY I ESEJE Z LAT 1919–1939
  • Ruch artystyczny we Lwowie
  • Requiem aeternam – lwowskiej sztuce
  • Nekrolog
  • Pod adresem lwowskiego Teatru Miejskiego – garść pytań
  • O Homerze, Biblii i św. Franciszku z Asyżu
  • Z powodu J. Ejsmonda przekładu utworów łacińskich Kochanowskiego
  • O Sułkowskim Stefana Żeromskiego
  • Przedmowa do Myśli serdecznych Stefana Żeromskiego
  • Słowo tłumacza do czytelnika
  • O „Mitologii” Jana Parandowskiego
  • Poeci polscy po niemiecku
  • Nowy przekład „Odysei” Rozmowa „Wiadomości Literackich” z Józefem Wittlinem
  • O szczerości w poezji
  • Festiwal muzyczno-teatralny w Wiedniu
  • Z teatrów wiedeńskich
  • O kompetencjach autora dramatycznego (na marginesie dyskusji)
  • Rola malarstwa scenicznego
  • O Erosie na Olimpie Jana Parandowskiego
  • Teatr popularny
  • O Puszczy jodłowej Stefana Żeromskiego
  • O rzekomym upadku życia umysłowego
  • Teatr Miejski w Łodzi
  • O tajemnicy języka i innych tajemnicach
  • Z Wenecji i z Padwy
  • Kolory i tony florenckie
  • O starożytnej parodii religijnej
  • Mitologia dzieciństwa
  • Jak się uczyli współcześni pisarze polscy?
  • Sztuka polska na wystawie w Wenecji
  • Dziecinny wizerunek wielkości Kasprowicza
  • Pytanie bez odpowiedzi
  • Moje przedostatnie słowo w sprawie „pytania bez odpowiedzi”
  • Przedmowa do drugiego wydania Hymnów
  • Supremacja kobiet w literaturze polskiej
  • Koniec „izmów”
  • Modernizm
  • Przemiany wartości
  • Poeci „Skamandra”
  • Estetyka współczesnej poezji
  • Podróże w literaturze
  • Arcydzieło Aleksandra Brücknera
  • O „epopei” Delteila Les poilus
  • Gdzie powinny spocząć szczątki Słowackiego?
  • Co zawdzięczają pisarze polscy literaturom obcym?
  • Czterej geniusze
  • Józef Wittlin o sobie
  • O przyszłość Europy
  • Walka z kłamstwem
  • Wyspiański i skutki
  • Powieść Rotha o zmarnowanych żywotach
  • Powieść Arnolda Zweiga o jeńcu Griszy
  • O godności mowy wiązanej, czyli o poezji Staffa
  • Fortunat Strowski o Ameryce
  • Klabund i jego proza
  • Wrażenia z wystawy w Antwerpii
  • W pracowniach pisarzy polskich (1)
  • Pod lipą czarnoleską
  • Co wiedzą pisarze polscy o Funduszu Kultury Narodowej?
  • Odyseja w oblężonym Lwowie Rozmowa Jana Parandowskiego i Józefa Wittlina
  • Europa przeciw ojczyznom
  • O 1900 Paula Moranda
  • Język Prusa
  • Chiny proszą o głos
  • Plastyka na poczcie
  • Czy kultura nasza chyli się ku upadkowi?
  • List do filomatów
  • Pisarze polscy a Rosja sowiecka
  • Niezapomniany Peer Gynt
  • Pamiętnik Hulki-Laskowskiego
  • Rzeczpospolita poetów L.H. Morstina
  • Nowy Sybir
  • Sztuka o świni
  • W stulecie Pana Tadeusza
  • Klub kawalerów i Zielone pudła
  • Nie Józef, ale Tadeusz
  • „Gazecie Warszawskiej” w uprzejmej odpowiedzi
  • Genius loci i Czermański
  • W pracowniach pisarzy polskich (2)
  • Powrót mamy w Teatrze Nowym
  • Pan Damazy, Marcowy kawaler, Majster i czeladnik, Epoka tempa
  • Król Lir i Ponad śnieg
  • Żołnierz i bohater i Dom otwarty
  • Kordian i Łańcuch
  • Rozmowa Mariusza Dawna z Józefem Wittlinem
  • Mały komentarz do Soli ziemi
  • W pracowniach pisarzy polskich (3)
  • Wittlin jako sportowiec
  • Michel Matveev i jego Dziwna rodzina
  • O malarstwo Leopolda Gottlieba
  • W pracowniach pisarzy polskich (4)
  • Przypomnijmy Theophrasta
  • W pracowniach pisarzy polskich (5)
  • Dokoła Antygony
  • O pamięć Stanisława Augusta
  • W pracowniach pisarzy i uczonych polskich
 • Nota edytorska
 • Lista pierwodruków
 • Wybrane opracowania dotyczące eseistyki Józefa Wittlina
 • Indeks nazwisk
Opis:

Eseje Józefa Wittlina to niezwykle ważna część jego spuścizny. Gdyby przyjąć na chwilę – z gruntu niestosowne wobec tak wybitnego artysty pióra – kryterium ilościowe, trzeba by zauważyć, że Wittlinowska eseistyka wielokrotnie przekracza objętością pozostawione przezeń dzieła epickie i liryczne razem wzięte, a równać się z nią mogłaby jedynie działalność epistolograficzna pisarza. Rangę tej eseistyce nadała decyzja Jerzego Giedroycia, który w 1963 roku doprowadził do opublikowania w Paryżu Orfeusza w piekle XX wieku, zbioru zredagowanego przez samego autora. Tom ten utrwalił w świadomości odbiorców miejsce Wittlina wśród najlepszych polskich eseistów. Był też w chwili pierwszego wydania wymownym znakiem ciągłości polskiej kultury mimo hekatomby drugiej wojny światowej i całkowicie zmienionych po 1945 roku realiów.

Niniejsza książka to zbiór tekstów, który nazwać by można „cieniem” czy „sobowtórem” kanonicznego Orfeusza w piekle XX wieku. Weszły w jej skład wypowiedzi, które nie znalazły się w owym eseistycznym opus magnum i które siłą rzeczy pozostają w jego cieniu, nawet jeżeli były już wcześniej przedrukowywane w wydaniach książkowych. Są to wypowiedzi rzadziej komentowane i z całą pewnością mniej znane, choć głębią myśli i wyrazu nierzadko dorównują one tym pomieszczonym w Orfeusza… Opublikowano w tej edycji teksty, które wtórują Orfeusza…, dopowiadają zawarte w nim myśli albo ukazują drogę dochodzenia pisarza do wyrażonych tam sądów i przekonań. Lektura zebranych tu artykułów pozwala szybko uzmysłowić sobie, że podejmowane przez Wittlina decyzje o tym, które teksty włączyć do Orfeusza…, a z których zrezygnować, nie były uzależnione od jakości i ważkości szkiców. Wiele prezentowanych tutaj „tekstów rozproszonych” to utwory znakomite, wiele z nich to również wypowiedzi niezwykle ważne i sam autor musiał zdawać sobie z tego sprawę. Przypuszczać należy raczej, że do niektórych esejów czy recenzji niewłączonych do Orfeusza… Wittlin po prostu nie miał dostępu w chwili układania całości wyboru, pozostawał wszak w warunkach emigracyjnego odcięcia od bibliotecznych źródeł krajowych. Z kolei inne teksty, pisane już w Ameryce, wymagałyby tłumaczenia z języka angielskiego albo wydawały się – być może – silnie związane z miejscem pierwodruku i nie zostały uznane za dość wymowne w izolacji od oryginalnego kontekstu.

(fragment wstępu, Katarzyna Szewczyk-Haake)

 

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kanon Polski.

Wydawca: Instytut Literatury
Miejsce i rok wydania: Kraków 2022
Opracowanie krytyczne i redakcja naukowa: Katarzyna Szewczyk-Haake
Redakcja: Paweł Cieślarek
Korekta: Anna Hajduk, Elżbieta Zarych
Skład i łamanie, przygotowanie do druku: Alicja Stępniak
ISBN: 978-83-67170-52-8

Loading...