31.03.2022

Nowy Napis Co Tydzień #145 / ATH przyjmie studentów z Ukrainy

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 12 marca br., polskie uczelnie wyższe zobowiązane są umożliwić odbywanie studiów uchodźcom z Ukrainy. Państwowa szkoła wyższa Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej przygotowała pakiet informacji i rozwiązań formalnych dla ukraińskich studentów, którzy byli zmuszeni przerwać studia w swojej ojczyźnie, a chcieliby studiować w Bielsku-Białej.

Filologia polska w ATH informacja dla kandydatów z Ukrainy

Informujemy potencjalnych kandydatów z Ukrainy o możliwości podjęcia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i/lub drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku filologia polska w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - specjalność nauczycielska, projektowanie komunikacji i dziennikarstwo obywatelskie (wybór tej specjalności od roku akademickiego 2023/2024, po pierwszym roku studiów). Chętnie przyjmiemy każdą osobę zainteresowaną studiami polonistycznymi i kulturą Polski. Kandydatom gwarantujemy miejsca w Domu Studenckim i wsparcie materialne w ramach pomocy stypendialnej. Bielska polonistyka jest kameralna, panuje u nas dobra atmosfera, a w samym mieście na długo przed wybuchem wojny mieszkało i pracowało wielu Ukraińców. Na uczelni jest też możliwość odbycia kursu języka polskiego (realizowanego w trakcie studiów lub przygotowującego do podjęcia studiów w ATH, nie tylko polonistycznych).

dr hab. Michał Kopczyk, prof. ATH

Kierownik Katedry Polonistyki ATH

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dla kandydatów w języku polskim oraz ukraińskim.

Informacje szczegółowe dla studentów, którzy musieli przerwać studia w Ukrainie

Studenci, którzy musieli przerwać naukę i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej:

 • osoby znające język polski, które zgłoszą się w ATH do 31 marca br., będą mogły kontynuować naukę w semestrze letnim roku akad. 2021/22;
 • osoby nie znające języka polskiego, które podejmą studia w naszej uczelni od semestru zimowego 2022/23, przed ich rozpoczęciem zostaną skierowane na intensywny kurs językowy, umożliwiający uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

Aby podjąć studia, należy wysłać na adres: admissions@ath.bielsko.pl prośbę o przesłanie ankiety. Jej wypełnienie przez Kandydata umożliwi podjęcie dalszych działań przez uczelnię.

Wypełnienie ankiety przez Kandydata nie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczelnię zgody na przeniesienie – każde zgłoszenie rozpatrywane będzie indywidualnie.

Należy przygotować również następujące dokumenty:

 • paszport,
 • informację o dacie przekroczenia granicy Polski,
 • potwierdzenie statusu studenta uczelni działającej na terenie Ukrainy.

Studenci posiadający na dzień 24 lutego 2022 r. status studenta uczelni działającej na terenie Ukrainy, którzy nie dysponują dokumentami poświadczającymi uzyskane wykształcenie oraz zaliczone okresy studiów, będą mogli ubiegać się o przeniesienie na studia w ATH od semestru zimowego w roku akademickim 2022/2023 na zasadach określonych w regulaminie studiów, pod warunkiem przeprowadzenia weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

 

Інформаціядляпольськихтаукраїнськихстудентів, якимдовелосяприпинитинавчаннявУкраїні

Студенти, які  булизмушеніприпинитинавчаннятаприбулидоПольщіпісля 24 лютого 2022 року, зможуть продовжуватинавчанняв державному Університеті вБєльсько-Бялій (АкадеміяТехнічно-Гуманістична):

 • Особи, яківолодіютьпольськоюмовою інададуть документидо 31 березня 2022 року, маютьможливістьдоєднатисядонавчаннявпоточномунавчальному 2021/22  року.
 • Особи, якіневолодіютьпольськоюмовою, передпочаткомнавчаннявнашомууніверситеті в наступному 2022/2023 навчальному року, будутьнаправлені на інтенсивний мовнийкурс.

Всіхзацікавленихпросимоповідомитизаадресою: admissions@ath.bielsko.pl   

Увідповідьвамбуденадісланаанкетадлязаповнення. Поданнякандидатоманкетинеприрівнюєтьсядозгодинанавчання, аледозволитьіндивідуальнорозглянутикожнуситуацію.

Необхідно також приготуватинаступнідокументи:

 • паспорт,
 • інформаціяпродатуперетинупольськогокордону,
 • підтвердженнястатусустудентавищогонавчальногозакладуУкраини.

СтудентиУкраїнистаномна 24 лютого 2022, якінемаютьдокументів, щопідтверджуютьїхосвіту , термінинавчанняізаліки, теємаютьможливістьподатизаявунапереведеннядоУніверситетувБельсько-Бялій (АкадеміяТехнічно-Гуманістична) знаступногонавчального  2022/2023 рокунаумовах, визначенихположеннямпронавчанняі  перевіркиотриманих ранішезнань.

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, ATH przyjmie studentów z Ukrainy, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2022, nr 145

Przypisy

  Powiązane artykuły

  Loading...