Czytelnia / Anna Hajduk

Anna Hajduk – absolwentkafilologii polskiej, doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą topiki biblijnejpolskiej i polsko-żydowskiej poezji o Zagładzie. Najnowsze publikacje:Wiersz „Substancja” Zbigniewa Herberta w świetle szkicu „Człowiek i jegorzeczywistość” Romana Ingardena [w:] Liryka i fenomenologia. ZbigniewHerbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej (2016), „Hosannauniesiona na samo dno” – ironia w „Odczytaniu popiołów” JerzegoFicowskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. StudiaHistoricolitteraria” 2016, z. XVI, Ofiarowanie Izaaka – reinterpretacje biblijnejopowieści o Abrahamie w polskiej poezji współczesnej [w:] Literaturawspółczesna i najnowsza w edukacji polonistycznej. T. 2: Interpretacje –Wartości – Konteksty (2017), O martwej naturze rzeczy. Bronisława Majastudium przedmiotu [w:] Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszypoetów XX wieku (2017).

Czytaj więcejzwiń
Loading...