26.11.2020

Nowy Napis Co Tydzień #077 / Widziałem Go

Każdy człowiek stawia pytania o swoje miejsce w świecie, o charakter tego bycia, które jest zawsze byciem w kulturze: ona to bowiem wyznacza horyzonty wartości, wśród których żyje, celów, jakie sobie stawia, sensów, które mogą być motorem jego istnienia. Człowiek istnieje, uczestnicząc w kulturze, w jej wytworach (duchowych i materialnych), działaniach i regułach działań, dążeniach i wyobrażeniach, rytuałach i symbolach. W tej mierze, w jakiej pragnie on je przyswoić i zrozumieć – jest humanistą. Humanistyka to zatem najpierw sprawa egzystencji, która zakorzenia się przede wszystkim w doświadczeniu ludzkiego bycia-w-świecie. Tymczasem, na poziomie teoretycznym, nauki humanistyczne stanowią formę pogłębionej wykładni tych kwestii. Czy potrzebują one dziś jakiejś określonej metodologii czy legitymizacji metodologicznej?

Prof. dr hab. Michał Januszkiewicz

Zachęcamy do pobrania całej książki Widziałem Go. Literatura wobec doświadczenia religijnego, książkę można również kupić w naszym e-sklepie.

Od Wydawcy

Grant „Obrazy Boga w literaturze polskiej XX wieku” (2016 – 2018) pomyślany został jako „interdyscyplinarny projekt literaturoznawczy mający służyć humanistycznej refleksji, która dotyczy odniesień metafizycznych i poszukiwania transcendencji w literaturze”. Projekt ten zakładał nie tylko bliską współpracę filologów i filozofów w dziele interpretacji konkretnych wyobrażeń relacji między transcendencją a egzystencją w poezji i prozie, ale również namysł nad nowymi propozycjami badania tekstów. Zainteresowanie metodologiami współczesnego literaturoznawstwa wiązało się z seminarium o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego, na którym była mowa o dokonaniach dwudziestowiecznej i najnowszej filozofii religii pod kątem ich ewentualnego zastosowania czy przydatności w interpretowaniu dzieł literackich.

Rezultatem seminariów, konferencji wewnątrzgrantowej (zorganizowanej w Zakopanem jesienią 2017 roku), a także wcześniejszych badań teoretycznych uczestników są dwie książki Jana Andrzeja Kłoczowskiego (Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów, cz. I, Kraków 017 oraz U źródeł nowoczesnego myślenia o religii. Szkice z filozofii religii dla humanistów, cz. II, Kraków 2017), praca teoretycznoliteracka Michała Januszkiewicza (Być i rozumieć. Rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej, Kraków 2017), zbiorowy tom poświęcony postsekularyzmowi (Szkoda, że Cię tu nie ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów, red. M. Ciesielski i K. Szewczyk-Haake, Kraków 2018), a wreszcie niniejsza pozycja, prezentująca albo metodologie zajmujące się sacrum w literaturze, albo wstępne rozpoznania przedmiotu konkretnych badań interpretacyjnych, zastosowanych przez uczestników grantu (Widziałem Go. Literatura wobec doświadczenia religijnego, red. E. Goczał i J.M. Ruszar, Kraków 2018). W tym ostatnim wypadku mamy do czynienia z relacjonowaniem samoświadomości badawczej lub uzasadnieniem przyjętych punktów widzenia do oglądu twórczości danego autora.

Józef Maria Ruszar

Kierownik grantu „Obrazy Boga w literaturze polskiej XX wieku”

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Wydanie zbiorowe, Widziałem Go, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2020, nr 77

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...